Privacy verklaring

Stichting SeniorWeb Hengelo, gevestigd aan Beursstraat 34, 7551HV Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

seniorwebhengelo.nl

Beursstraat 34

7551HV Hengelo

+31742426969

Gerard Wennemers is de Functionaris Gegevensbescherming van SeniorWeb Hengelo.  Hij is te bereiken via info@seniorwebhengelo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SeniorWeb Hengelo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt enkel en alleen om u te informeren omtrent de cursus of het computerprobleem.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Geen, maar als u iets aantreft op de website dat u niet wilt, neem dan contact met ons op via info@seniorwebhengelo.nl, dan verwijderen wij dit.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting SeniorWeb Hengelo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling of terugbetaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze cursussen

- Foto's die gemaakt worden tijdens de cursussen kunnen gebruikt worden op de website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting SeniorWeb Hengelo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Cursistgegevens bewaren we tot een half jaar na afloop van de cursus om eventuele aanvullingen op de cursus te kunnen doorgeven.

Docentgegevens bewaren we tot een jaar na beëindiging van het contract om alle zaken te kunnen afhandelen en als stichting verantwoording te kunnen afleggen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting SeniorWeb Hengelo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In principe dus niets. Op onze website staan nergens cursistgegevens, behoudens soms een groepsfoto bij afsluiting van een cursus. U kunt altijd aangeven dat u niet op de foto wilt staan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting SeniorWeb Hengelo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website. Bij de nieuwsbrief wordt een minimale functionaliteit gebruikt van Mailchimp

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting SeniorWeb Hengelo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@seniorwebhengelo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting SeniorWeb Hengelo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting SeniorWeb Hengelo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Er staan geen cursistgegevens op onze website. Het evaluatie formulier wordt niet opgeslagen op de website maar verzonden naar een bestuurs-e-mail adres voor evaluatie van de cursus.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@seniorwebhengelo.nl